Norsk Epilepsiforbund

Psykogene ikke-epileptiske anfall (PNES)

PNES-anfallene har opp igjennom historien hatt mange ulike typer navn, som funksjonelle anfall, psykiske anfall og mange andre. Mennesker med PNES har i altfor liten grad blitt tatt på alvor, og Norsk Epilepsiforbund har prøvd å sette fokus på denne viktige pasientgruppen.


Omtrent 20 prosent av dem som blir behandlet ved nasjonale epilepsisentre i Europa, har ikke epilepsi, men PNES. Det er uenighet om hvor utbredt PNES er, og prevalensen er rapportert fra 2-33 av 100.000 innbyggere. Vi ser at dette er en alvorlig problematikk for dem som får det, og også ofte vanskelig å diagnostisere. Svært mange mennesker med PNES har opplevd å få epilepsidiagnosen før de har blitt riktig diagnostisert.

Hva er egentlig PNES?
PNES-anfall kan se ut som alle typer epileptiske anfall, fra store krampeanfall til mindre anfall med eller uten bevissthetstap. Hovedforskjellen er at anfallene ikke er forårsaket av unormal elektrisk aktivitet i hjernen, men av bakenforliggende psykiske årsaker. PNES er IKKE det samme som å simulere eller å spille anfall, men en kroppslig reaksjon på psykologisk stress. Man kan mistenke at det dreier seg om PNES fremfor epilepsi dersom anfallene har uvanlig lang varighet, øynene er lukket under anfallet eller anfallene arter seg atypisk.

Hva forårsaker PNES?
Årsaksforholdene til PNES kan variere fra person til person. For noen kan anfallene være forårsaket av enkle følelsesmessige problemer som går over når problemet blir erkjent og akseptert. For andre kan anfallene være et symptom på sammensatte og langvarige psykiske eller psykososiale vansker, for eksempel en kronisk vanskelig livssituasjon eller en traumatisk opplevelse. Det er utført en del forskning på PNES, men for lite til at man kan si noe definitivt om årsaker. PNES ser ut til å være mest vanlig blant unge kvinner.

Hvordan blir PNES diagnostisert?
Den sikreste metoden for å skille epilepsi fra PNES, er ved at man har et anfall mens man er tilkoblet EEG- og videoutstyr. Likevel kan ikke dette heller sies å være 100 prosent sikkert, da det finnes anfall som sitter så "dypt" i hjernen at de ikke blir oppdaget med ordinært EEG-utstyr. Blir pasienten diagnostisert med PNES, vil han eller hun bli henvist til psykolog/psykiater for videre behandling og hjelp.